„Aktywna tablica” to program Ministerstwa Edukacji Narodowej mający na celu uzupełnienie szkolnej infrastruktury o sprzęt umożliwiający korzystanie z najnowszych cyfrowych rozwiązań edukacyjnych.

Program “Aktywna tablica” jest realizowany w latach 2017-2019. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych).

Program wspiera doskonalenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest realizowany w latach 2017-2019.

Beneficjentami programu są:

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej;

Publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Szkoła Podstawowa w Laszczynach otrzymała dofinansowanie na realizacje w/w projektu w roku szkolnym 2017/2018. W ramach projektu zastały zakupione trzy tablice interaktywne. Tablice cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów oraz są bardzo często używaną pomocą dydaktyczną przez nauczycieli.