Je­sień, jak do­bra cio­cia lub wróż­ka,
daje nam grusz­ki, śliw­ki, ja­błusz­ka;
w sa­dach, gdzie­kol­wiek tyl­ko człek spoj­rzał,
wszę­dzie na drze­wach owoc już doj­rzał.
Wśród drzew­nych list­ków wie­trzyk sze­le­ści,
owoc i list­ki na zie­mię strą­ca
i szep­ce sło­wa, tak dziw­nej tre­ści,
jak gdy­by ja­kaś baśń wę­dru­ją­ca.
Sze­leść nam, miły wia­ter­ku, sze­leść
i parę śli­wek na zie­mię strąć,
bo my przez pło­tek pra­gnie­my prze­leźć,
i z sadu tro­chę owo­ców wziąć!
        Wieloletnią tradycją jest, że przedszkolaki z naszej szkoły biorą udział w konkursie organizowanym przez OK w Grodzisku Dolnym pt. „Barwy jesieni”. Piękne prace naszych wychowanków przez długi czas ozdabiają wnętrze Ośrodka Kultury. Za wysiłek jaki włożyli w przygotowanie prac konkursowych, wszystkie przedszkolaki dostali słodki upominek w postaci cukierków oraz dyplomy.

Aktualności, Rok 2021/2022